Rudimenti

 

Polyrhythm

 


 

Wet Stone

Excercise 1.18